Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

STŘET ZÁJMŮ: 4. Lze nějak postihnout klientelistický pronájem bytů městské části, kdy předsedkyně bytové komise navrhuje jako budoucí nájemce některé „prominentní osoby“ navázané na regionální politiky?

Máte-li podezření, že bytová komise rady městské části mohla jednat nebo i stále jedná klientelisticky, a to v rozporu se zásadami pronájmu bytů městské části (tedy nikoliv v zájmu občanů, nýbrž v zájmu těchto vybraných osob) doporučili bychom Vám zažádat si dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí zásad pronájmu bytů městské části a též o poskytnutí jednotlivých doporučení bytové komise. Bylo by vhodné si zažádat též o kopie nájemních smluv uzavřených se zainteresovanými osobami. Více informací k podání žádosti o informace a vzor takovéhoto podání naleznete ZDE. Z těchto podkladů a dokumentů by pak mělo být možné ověřit, zda doporučení vydávaná bytovou komisí jsou v souladu se zásadami pronájmu bytů městské části a zdali nájemné hrazené „prominentními osobami“ odpovídá nabídkám, které tyto osoby předložily Radě městské části.

Jako problematické se však především jeví, že doporučení bytové komise mají pouze doporučující a poradní charakter a rada městské části těmito doporučeními není nijak vázána. Bytová komise též není orgánem městské části, a proto se na členy této komise nevztahují ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). To samozřejmě neplatí o členech rady městské části. V případě, že by předsedkyně bytové komise byla zároveň členkou rady městské části (což bývá pravidlem), byla povinna předem oznámit svůj poměr k projednávané věci. Neučinila-li tak, dopustila se přestupku, za což ji lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Je však nutné upozornit, že přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Oznámení o spáchání přestupku dle zákona o střetu zájmů lze pak podat na městský úřad.

Ustanovení § 122 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanoví, že komise je ze své činnosti odpovědna radě obce. Vy, jakožto občan obce, máte právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Doporučili bychom Vám se tedy ve věci pronájmu bytů obrátit na radu městské části, popř. i na zastupitelstvo městské části. Doplňme, že statutární město může odejmout byty městské části z vlastnictví, jestliže městská část při nakládání s byty porušuje právní předpisy. Prozatím nelze, vzhledem k tomu, že nebyly doposud opatřeny žádné důkazy, uvažovat o trestněprávní odpovědnosti zainteresovaných osob (například z úplatkářských trestných činů), byť ani ji nelze vyloučit. Blíže k problematice trestněprávního postihu ZDE.

Závěrem jen dodejme, že máte-li důvodné podezření z nestandardního fungování bytové komise a jejího upřednostňování „prominentních“ žadatelů, pokuste se celou věc medializovat. Mám za to, že pro média by toto téma bylo jistě zajímavé. Blíže k problematice medializace ZDE.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.