Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

PŘÍSTUP K INFORMACÍM: 1. Mám nárok na informace ohledně působení akciové společnosti založené územním samosprávným celkem? Na jaké?

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, čj. 8 As 57/2006-67 vyplývá, že u akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny tímto územním samosprávným celkem jako jediným akcionářem společnosti, který zároveň zákonem stanovenými prostředky vykonává dohled nad činností akciové společnosti plnící veřejný účel (provozování fotbalu v dané obci), převažují znaky svědčící o její veřejné povaze, a jedná se tedy o veřejnou instituci ve smyslu §2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“).

Na základě tohoto zákona potom taková a.s. povinnost poskytnout informace vztahující se k její působnosti, pokud je jí podána žádost o informace na základě §13 InfZ.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Lze ji podat samozřejmě i poštou na adresu povinného subjektu. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba dáleuvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Povinný subjekt má povinnost poskytnout informace ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti.

 

Žadatel má nárok na poskytnutí všech informací, vztahujících se k působnosti povinného subjektu, které žádá.

 

Z povinnosti poskytnout informace jsou ale v InfZ stanovené některé výjimky.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací povinného subjektu. Dále pak povinný subjekt neposkytne požadovanou informaci, je-li tato  informace v souladu s právními předpisy označena za informaci utajovanou, k níž žadatel nemá oprávněný přístup. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje pak povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Také pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.

 

Podle §11, odst. 1 InfZ může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud

a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

 b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

 c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Podle §11, odst. 2 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci, pokud

a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

 b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

 c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Podle §11, odst. 3 InfZ platí, že informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Podle §11, odst. 4 InfZ povinné subjekty dále neposkytnou informace o

a) probíhajícím trestním řízení,

b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

c) plnění úkolů zpravodajských služeb,

d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Podle §11, odst. 5 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, je-li v držení

 a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

 b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

 c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

 d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolu příjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

 e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 

Podle §11, odst. 6 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Tedy na informace například o uzavřených dodavatelských smlouvách této akciové společnosti, o jejím rozpočtu či o mimořádných odměnách bývalé ředitelky této společnosti nárok máte.

Více informací k žádosti o informace, včetně vzoru této žádosti, naleznete ZDE.

 

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.