Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

PŘÍSTUP K INFORMACÍM: 2. Je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím postup, kdy obecní úřad na žádost podanou v souladu s tímto zákonem o nájemní smlouvy nájemníků obecních bytů poskytl tyto nájemní smlouvy anonymizovaně, te

Obecní úřad je povinným subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“). Ustanovení §8b InfZ stanoví, že povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky. Ovšem Úřad pro ochranu osobních údajů ukládá povinným subjektům pokuty za to, že „neoprávněně“ zveřejnily nebo zpřístupnily osobní údaje. Postup povinného subjektu, který anonymizoval jména nájemníků v nájemních smlouvách, souvisí s definicí legislativního pojmu veřejné prostředky, který se odvozuje z §2, písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve kterém se uvádí, že veřejnými prostředky se rozumí veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné osobě uvedené v písm. a),(tedy i územnímu samosprávnému celku).

Právo nájmu bytu je majetkovým právem, které vyplývá z nájemní smlouvy uzavřené obcí jako pronajímatelem a jednotlivými osobami jako nájemci. Tím, že obec přenechala za úplatu nájemci obecní byt, mu poskytla veřejné prostředky ve smyslu §8b InfZ a je tedy povinna poskytnout žadateli základní osobní údaje nájemce.

Tento argument podporuje i fakt, že obec byla povinna zveřejnit záměr pronajmout obecní byty, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud nebyla v obci zřízena rada, uzavřel s vybranými zájemci nájemní smlouvu starosta obce. Podal-li by si žadatel žádost podle InfZ o poskytnutí kopie záměru podle §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o kopie jednotlivých nabídek a o kopie nájemních smluv, není důvod anonymizovat osobní údaje zájemců a nájemníků, neboť tyto osobní údaje by byly pro žadatele, jestliže je občanem obce, zjistitelné z usnesení zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva nebo komise rady obce, do nichž má občan obce právo nahlížet. Za těchto okolností není třeba osobní údaje anonymizovat, jak ostatně stojí i v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2005, č. j. 6 As 40/2004-62.

 

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.