Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

PŘÍSTUP K INFORMACÍM: 5. Kolik dnů má povinný subjekt na vyřízení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace? Jaký postup zvolit v případě, že neodpoví?

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace je možné podat v případě, že poskytnutá informace je neúplná, nesouhlasíte-li s výší požadované úhrady za poskytnutí informací nebo v případě, že povinný subjekt na žádost nereagoval vůbec.

Stížnost, podanou dle §16a, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), povinnému subjektu, předloží povinný subjekt spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti povinný subjekt sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti (pokud se stížnost netýká výše úhrady nebo odměny požadované povinným subjektem) přezkoumá postup povinného subjektu a podle §16a, odst. 6 InfZ rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pokud povinný subjekt ani nadřízený orgán na podání nijak nereagují, lze podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle §80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, orgánu, který je nadřízeným vůči správnímu orgánu, který měl stížnost vyřizovat. 

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.