Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

STŘET ZÁJMŮ: 1. Jedná se o střet zájmů, vyhraje-li veřejnou soutěž vyhlášenou obcí společnost, ve které působí syn nebo manžel starostky obce?

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) stanoví, že dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář, jímž je mimo jiné i starosta obce, upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

Není podstatné, zdali veřejnou soutěží míníte veřejnou soutěž podle ustanovení § 847 a násl. občanského zákoníku nebo obchodní veřejnou soutěž podle ustanovení § 281 a násl. obchodního zákoníku či zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách resp. poptávkové řízení u zakázek nedosahujících limitů dle tohoto zákona. Podstatné je, zdali podmínky veřejné soutěže nebo zadávacího řízení byly dodrženy, průběh soutěže nebo řízení byl transparentní a nebyl-li někdo z uchazečů diskriminován, resp. zvýhodněn.

Starostka obce byla povinna, při projednávání otázky veřejné soutěže nebo zadání zakázky, o kterou rovněž usilovala společnost syna či manžela starostky, oznámit na jednání zastupitelstva nebo rady obce osobní zájem dle § 8 zákona o střetu zájmů. Toto ustanovení zákona o střetu zájmů stanoví, že „veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem.“ Takové oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Oznámila-li starostka osobní zájem podle § 8 zákona o střetu zájmů, bude toto oznámení součástí zápisu z předmětného jednání zastupitelstva nebo rady obce.

Jestliže starostka oznámení o osobním zájmu nepodala, dopustila se přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů, za což jí hrozí pokuta do výše 50 000 Kč.

V případě, že by paní starostka využila svého postavení k tomu, aby ovlivnila výsledek této veřejné soutěže ve prospěch osob jí blízkých, dané jednání by mohlo dosahovat i intenzity trestněprávní. V tomto smyslu je především důležité zaměřit se na analýzu průběhu konkrétní veřejné soutěže (nastavení pravidel výběru a jejich reálnou aplikaci). Doporučuji se proto obrátit na obec s žádostí o informace o průběhu této veřejné soutěže v souladu se zákonem č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o přístupu k informacím“). Více informací k podání žádosti o informace a vzor takovéhoto podání naleznete ZDE.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.