Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

TRESTNĚPRÁVNÍ PŘÍPADY: 1. Mohla se úřednice stavebního úřadu, která vydala souhlas s ohlášením stavby, přestože takto vydaný souhlas byl v rozporu s obecním územním plánem a stavebním zákonem a na tuto skutečnost byla upozorněna, dopustit trestného činu?

Vydáním souhlasu opatřila úřednice stavebního úřadu jinému neoprávněný prospěch, který je nutné spatřovat v tom, že umožnila stavebníkovi stavbu na pozemku, jenž nebyl k zástavbě určen, tedy poskytla mu zvýhodnění, na které by tato osoba jinak neměla právo. Tímto jednáním se mohla dopustit přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle §329 TZ, kterého se dopustí osoba, která:

„……v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

 bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.“

 

Jedná-li pachatel v úmyslu způsobit jinému škodu, jedná s úmyslem způsobit jinému materiální škodu, tj. škodu vyčíslitelnou v penězích. Jedná-li pachatel v úmyslu způsobit jinému jinou závažnou újmu, je pod touto újmou třeba rozumět újmu imateriální, jako je škoda na právech, na zdraví, morální škoda, poškození v zaměstnání, v rodinném životě apod. Škoda může být způsobena jakékoliv fyzické nebo právnické osobě bez ohledu na její vztah k veřejnému činiteli.

Úmysl opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch zahrnuje každé neoprávněné zvýhodnění materiální (majetkové) nebo imateriální, na které by pachatel nebo jiná osoba neměla právo (protiprávní zvýhodnění při přidělení bytu, při přijetí na vysokou školu, nestíhání pachatele trestného činu apod.)

U pojmu vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu jde o porušování nebo obcházení konkrétního zákona nebo právní normy na podkladě zákona vydané. Pachatel jedná úmyslně aktivně v rozporu s takovou právní normou anebo úmyslně konkrétní právní normu obchází.

 

Úřednice veřejné správy je povinna vykonávat svou pravomoc v souladu s právními předpisy. Vydala-li úřednice stavebního úřadu souhlas s ohlášením stavby v rozporu s obecním územním plánem a stavebním zákonem, na což stěžovatelé formou námitek upozornili stavební úřad, vykonala svou pravomoc způsobem odporujícím stavebnímu zákonu. Z toho lze dovodit zavinění úřednice stavebního úřadu ve formě nepřímého úmyslu.

Nepřímým úmyslem je podle §15 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „TZ“), taková forma zavinění, kdy pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn. Srozumění pachatele u nepřímého úmyslu vyjadřuje aktivní volní vztah pachatele k způsobení následku relevantního pro trestní právo, čímž je míněna vůle, jež se projevila navenek, tj. chováním pachatele. Způsobení takového následku však není přímým cílem pachatele, neboť pachatel sleduje svým záměrem cíl jiný. Přitom je pachatel vždy srozuměn s tím, že realizace tohoto cíle předpokládá způsobení následku významného pro trestní právo.Na srozumění lze usuzovat z toho, že pachatel nepočítal s žádnou konkrétní okolností, která by mohla zabránit následku, který si pachatel představoval jako možný.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.