Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

TRESTNĚPRÁVNÍ PŘÍPADY: 2. Lze nějak právně postihnou uzavření nevýhodné smlouvy obce (tedy za cenu jinou než v místě a čase obvyklou) na pronájem nemovitého majetku?

Pokud jde o možnosti právní obrany v tomto případě, lze nalézt oporu jednak v civilním, soukromém právu, ale také v trestním, tedy veřejném právu. Skutečnost, že určité jednání vykazuje znaky, které odporují zákonu, ještě neznamená, že se jedná o trestný čin. Je třeba mít na paměti, že zákonodárce sám zdůrazňuje, že použití prostředků trestního práva je tzv. ultima ratio, tedy poslední možností, posledním nástrojem, který by měl člověk zvolit při snaze domoci se spravedlnosti. Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

A)    Civilní, občanskoprávní obrana

Ustanovení §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), stanoví, že „záměr obce pronajmout nemovitý majetek obec zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“ Obec je tedy povinna na své úřední desce, a to jak fyzické, tak elektronické - na webových stránkách, zveřejnit záměr pronajmout nemovitý majetek.

Dle ustanovení §39, odst. 2 zákona o obcích pak platí, že „při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

§ 39 odst. 2 zákona o obcích explicitně sice zmiňuje pouze úplatné "převody" obecního majetku, je však nutné v souladu se zásadou účelného a hospodárného využívání obecního majetku tuto povinnost aplikovat i na právní vztahy, jejichž podstatnou je jiný úplatný právní vztah, např. vztah nájemní. Výjimečné situace, kdy obec úplatně převádí majetek za cenu nižší než v místě a čase obvyklou pak bude vyžadovat zdůvodnění této odchylky, která je zpravidlasoučástí usnesení orgánu obce, který tuto majetkovou dispozici schvaluje.

Cena nižší než v místě a čase obvyklá a nedostatečné zdůvodnění odchylky má za následek absolutní neplatnost souvisejícího právního úkonu. Tuto neplatnost má oprávnění namítat u soudu pouze omezený okruh osob. Zákon o státním zastupitelství ovšem dává takovou možnost i státnímu zastupitelství. Dle ustanovení §42 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, může státní zastupitelství podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.

B)    Trestněprávní obrana

Pronajala-li rada obce obecní pozemky za cenu nikoliv v místě a čase obvyklou a tuto cenovou odchylku nijak nezdůvodnila, vystavují se jednotliví členové rady obce riziku trestního stíhání buď z důvodu podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle §220 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, (dále jen „TZ“), nebo z důvodu podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle §221 TZ.

Trestného činu dle §220 se dopustí ten, „kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou“. Škodou nikoliv malou je potom podle §138, odst. 1 TZ škoda dosahující částky nejméně 25 000,- Kč.

Trestného činu dle §221 se dopustí ten, „kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu.“ Značnou škodou se podle §138, odst. 1 TZ rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 ,- Kč.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.