Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

TRESTNĚPRÁVNÍ PŘÍPADY: 3. Kam podat podnět na zneužití evropských dotačních prostředků?

Ve věci podání podnětu pro prošetření zneužití dotací čerpaných v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU se nabízí více variant:

A)    Obrátit se na tzv. řídící orgán, který vykonává kontrolu v oblastech využití peněžních prostředků z rozpočtu Evropské Unie. To, která instituce je tímto řídícím orgánem, záleží na konkrétním dotačním programu, z něhož byl projekt financován. Existují dvě hlavní kategorie – Regionální operační programy (dále jen „ROP“) a tematické operační programy. U ROP jsou řídícím orgánem tzv. Regionální rady regionu soudržnosti, přičemž tyto se nekryjí s kraji, ale zpravidla sdružují více krajů. U tematických programů působí jako řídící orgány jednotlivá příslušná ministerstva. Ve většině případů se tento řídící orgán též kryje s tzv. poskytovatelem dotace, tedy subjektem, který v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, či zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příjemci na základě právního aktu o poskytnutí dotace převedl. V případě pak, že je poskytovatel odlišný od řídícího orgánu, je možné svůj podnět ohledně zneužití dotačních prostředků adresovat i poskytovateli.

Seznam všech operačních programů v aktuálním programovém období 2007-13 i s odkazy je k nalezení např. zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013.

B)    V případě, že zneužitím dotace mohlo dojít ke spáchání trestného činu, nabízí se též varianta kontaktovat Policii ČR nebo Státní zastupitelství. V zásadě je možné podat trestní oznámení či podnět na jakémkoliv státním zastupitelství či služebně policie. Nicméně vyšetřováním v dané věci se budou zabývat orgány v místě, kde mělo ke spáchání trestného činu dojít. Nejlepší možností je proto kontaktovat přímo místně příslušné státní zastupitelství, které věc také postoupí příslušné expozituře Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Více informací k trestnímu oznámení naleznete ZDE.

 

C)    Týká-li se Váš podnět ohledně zneužití dotačních prostředků nesrovnalostí v zadávacím řízení, a tedy porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je možné se v této věci obrátit na Úřad na ochranu hospodářské soutěže jako na orgán dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách.

 

D)    V případě, že máte informace o porušení dotačních podmínek či zákonných ustanovení v souvislosti s obdrženými veřejnými prostředky, účinným nástrojem může být též podání podnětu na porušení rozpočtové kázně správci daně. V případě, že dotační prostředky byly poskytnuty ústředními orgány státní správy či např. státními fondy či úřadem práce (tedy v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), příslušným orgánem pro provedení daňové kontroly a případné vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně je místně příslušný finanční úřad. V případě poskytnutí dotačních prostředků z rozpočtů územních samosprávných celků či regionálních rad (tedy v režimu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků) je příslušným správcem daně regionální rada či úřad tohoto územně samosprávného celku.

Pokud jde o formu podnětu, není striktně stanovena. Podání lze učinit ústně i písemně, přičemž je zpravidla možné využít i elektronických podatelen pro emailová podání. Jak v případě trestního oznámení, tak pouhého podnětu k prošetření je vhodné výslovně požádat, abyste byl/a informován/a o tom, jak bylo s podáním naloženo.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.