Kops gamebook


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
27 28 29 30 31

Podpořte činnost Transparency
International

Staňte se členy klubu TIC

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 2. Jakou formu musí mít podání na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)?

Jste-li v pozici neúspěšného uchazeče o veřejnou zakázku (zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), užívá pojem „stěžovatel“, kterým je dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vnikla újma na právech), řízení o přezkoumání úkonu zadavatele před ÚOHS lze, v souladu s tímto zákonem, zahájit na vámi podaný písemný návrh. S výjimkou návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je podmínkou podání návrhu předchozí podání námitek zadavateli. Účelovému podávání návrhů k ÚOHS ve smyslu § 114 zákona o veřejných zakázkách má pak bránit institut peněžité kauce, kterou je navrhovatel v souvislosti s podáním svého návrhu povinen složit a která činí 1% z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky.

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může ÚOHS zahájit i z úřední povinnosti  Vzhledem pak k obecné povinnosti správních orgánů šetřit podněty občanů je proto také možné, aby kterýkoliv občan (neúspěšného uchazeče nevyjímaje) doručil na ÚOHS „neformální“ podnět, který nebude návrhem dle § 114 zákona o veřejných zakázkách. Podmínkou přijatelnosti takového neformálního podnětu pak již nebude zaplacení příslušné kauce.

Pouze v případě neúspěšného uchazeče pak platí částečná limitace podávání i těchto neformálních podmětů na ÚOHS, kdy § 110 odst. 9 uvádí, že stěžovatel je oprávněn podat podnět k ÚOHS pouze v případě, že již v té samé věci využil možnost podat námitky proti úkonům zadavatele. Toto omezení možnosti podávat podněty k ÚOHS nově zavedla tzv. transparentní novela zákona o veřejných zakázkách s účinností od 1. 4. 2012. 

Neformální podnět i návrh pak musí především splňovat obecné náležitosti podání v souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“). Dle tohoto ustanovení je nutné, aby z podání bylo především patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podáváte-li jako neúspěšný uchazeč na ÚOHS návrh dle § 114 zákona o veřejných zakázkách, tento musí kromě výše zmíněných obecných náležitostí podání obsahovat též v souladu s § 114 zákona o veřejných zakázkách označení zadavatele, uvedení, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a popis, čeho se navrhovatel domáhá.

Dle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu je možno podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno výše uvedeným způsobem, je možno podání učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Doplňme, že podle ustanovení § 114 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách musí být návrh doručen ÚOHS a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

Aktualizováno ke dni 1. 8. 2013.